obecnie kontakt tylko mailowy           sklep@electronixa.pl

                        UWAGA! BRAK MATRYC!

Regulamin sklepu internetowego

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umowy mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu zatem nie wyłączają ani ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy wiążących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. Wiadomości ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://electronixa.pl prowadzony przez firmę Electronixa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Galaktyczna 27/1
80-299 Gdańsk, Polska, NIP:
6040029243.

1.2. Regulamin ten skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego

1.3. Administratorem bazy danych osobowych, zarejestrowanym w GIODO jest Aleksandra Wolska. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje zastosowanych określeń i zwrotów:

- REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
-
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
-
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
-
SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: http://electronixa.pl
-
PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym przedmiot będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
-
DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

- USŁUGOBIORCA – klient korzystający lub zamierzająca korzystać z Sklepu Internetowego
-
USŁUGODAWCA – właściciel firmy Electronixa
-
SPRZEDAWCA – wydelegowany przez właściciela firmy pracownik do obsługi sprzedaży
-
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
-
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający założenie Konta.

- FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do wirtualnego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, sposobu dostawy a także płatności.
-
KONTO – usługa elektroniczna zabezpieczona indywidualną nazwą użytkownika (adres e-mail) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę, zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

- ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

- NEWSLETTER – elektroniczna usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.


2. Usługi w Sklepie Internetowym

2.1. Sklep Internetowy udostępnia następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter.

a) Konto – dostęp do Konta możliwy jest po wykonaniu trzech kolejnych czynności przez Usługobiorcę:

 • kliknięciu "Rejestracja" w oknie "Logowanie"

 • wypełnieniu w Formularzu Rejestracji wymaganych pól

 • kliknięciu pola "Zarejestruj się" kończący proces rejestracji.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy:

 • Imię i Nazwisko

 • Adres e-mail będący nazwą użytkownika do logowania oraz adresem poczty w celach kontaktowych

 • Hasło dostępu do tworzonego konta

 • Ulicę z numerem lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Państwo

 • Numer telefonu kontaktowego

W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie pełnej nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@electronixa.pl

b) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków:

 • wybraniu produktów i wrzuceniu ich do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym

 • wybraniu i uzupełnieniu niezbędnych opcji z Formularza Zamówienia – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji podanych danych.

 • kliknięciu przycisku "Potwierdzam zamówienie" kończącego składanie zamówienia

Formularz Zamówienia to usługa świadczona bezpłatnie i mająca charakter jednorazowy. Ulega zakończeniu w momencie złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularz Zamówienia albo z chwilą zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.2.2. Wymagania techniczne wobec Usługobiorcy, niezbędne do współpracy z systemem Sklepu Internetowego, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

 • dostęp do poczty elektronicznej

 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej

 • zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768 pix lub większa. Przy niższych rozdzielczościach strona może nie zmieścić się na ekranie monitora

 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystywania przez Usługobiorcę jakichkolwiek narzędzi wpływających na niewłaściwe działanie systemu Sklepu Internetowego.

2.4. Postępowanie reklamacyjne:

Reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego oraz Zamówień Internetowych (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać w następującej formie:

 • pisemnie na adres: ul. Galaktyczna 27/1, 80-299 Gdańsk

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty na adres:sklep@electronixa.pl

Usługobiorcy zaleca się w opisie reklamacji udzielenia informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na efekt reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

3.1.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b) Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. Podane ceny, stosownie do opisu przy kwocie to ceny brutto lub brutto i netto. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
a) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b) Regulaminu.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia/Rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
c) Sprzedawca przygotowuje zamówione produkty i po ich skompletowaniu wysyła wiadomość na podany w trakcie składania Zamówienia/Rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta będący równocześnie potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.c) Regulaminu.
Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.5 W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodów niezależnych od Sprzedawcy, np. produkty nie występują w żądanej ilości, a Klient dokonał Zamówienia przed aktualizacją stanów w Sklepie Internetowym, niezwłocznie ustalony zostanie z Klientem sposób rozwiązania zaistniałego problemu.

3.6 W sytuacji Zamówienia produktów, których wymiary gabarytowe lub masa uniemożliwia zrealizowanie wysyłki, klient zostanie poinformowany o innej możliwości odbioru Zamówienia.

3.7 Każdy produkt posiada cenę określającą jego wartość i nie można zawrzeć wiążącej Umowy Sprzedaży jeśli w wyniku błędu w sklepie internetowym dla produktu wystąpi cena 0,00zł. Umowa Sprzedaży w Sklepie Internetowym na produkt opisany wartością 0,00zł jest nieważna.


4. Sposoby płatności

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Konto bankowe :
BANK: mBank
KONTO: 29 1140 2004 0000 3302 7916 1717

c) Błyskawiczne Płatności Elektroniczne i płatności Kartą Płatniczą za pośrednictwem serwisu "PRZELEWY24". Za płatności realizowane za pośrednictwem serwisu "PRZELEWY24" nie jest pobierana dodatkowa prowizja. Aktualne sposoby płatności "PRZELEWY24" określone są na stronie: http://www.przelewy24.pl

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu "PRZELEWY24". Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Grupa:

PayPro SA
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4500000zł

DialCom24 Sp. z o.o.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1697000zł

Transakcje dokonywane są na serwerach www.przelewy24.pl, na specjalnie zabezpieczonych stronach, a właściciel witryny electronixa.pl nie ma dostępu do danych transakcji. System płatności oferowany przez przelewy24.pl nie wymaga i nie umożliwia właścicielowi electronixa.pl przechowywania w swoich bazach danych numerów kart płatniczych. Wszystko odbywa się na stronie www.przelewy24.pl. Dane dotyczące płatności są szyfrowane protokołem SSL a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.

4.2. Termin płatności:

a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Koszty i rodzaje odbioru produktu

5.1.
Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że w trakcie nawiązania Umowy Sprzedaży ustalono inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w potwierdzeniu zamówienia wysłanego w wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia/Rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa.
b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Galaktyczna 27/1, 80-299 Gdańsk

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, potwierdzonej stosowną wiadomością elektroniczną e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zatwierdzający również przygotowanie pozycji złożonego Zamówienia.

5.5 Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (w większości przypadków gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz).


6. Reklamacje produktów

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone Ustawie.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta następująco:

 • pisemnie na adres: ul. Galaktyczna 27/1, 80-299 Gdańsk

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty na adres:sklep@electronixa.pl

6.4. Usługobiorcy zaleca się w opisie reklamacji udzielenia informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na własny koszt na adres:

ul. Galaktyczna 27/1, 80-299 Gdańsk

6.6.1 Sklep ma prawo do wymiany przedmiotu umowy na inny, wolny od wad, o tych samych parametrach i właściwościach, bądź naprawy umożliwiającej przywrócenie przedmiotu do stanu wolnego od wad.

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. powyższym Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza innych praw Klienta, o których mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

6.8 . W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.

6.9. Wszelkie reklamacje dotyczące Transakcji wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


7.0. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8. Prawo odstąpienia od umowy (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
i) zawartej w drodze aukcji publicznej;
j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.2. Podzespoły nie będące sprzętem (w tym wypadku telewizorem), tylko są jego częścią jak np. moduły zasilania, płyty główne, inwertery, led drivery, logiki, buffery, podświetlenia, matryce, moduły wifi i inne, nie podlegają zwrotowi, jeśli są sprawne i zgodne z opisem umieszczonym w ofercie. Nie wysyłamy modułów w celu zdiagnozowania usterki z powodu możliwości uszkodzenia sprawnego przedmiotu. ZERWANIE PLOMBY na złączach modułów powoduje brak możliwości zwrotu modułu - w przypadku złej diagnozy u Klienta, wysłany moduł może zostać uszkodzony przez inny układ. Po jego odesłaniu nie będziemy mieli możliwości do sprawdzenia modułu z uwagi, iż telewizor z którego wyjęto moduł został już rozłożony na części i zutylizowany.

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem / Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


10. Dane osobowe w sklepie internetowym

10.1. Administratorem bazy danych osobowych, zarejestrowanym w GIODO jest: Aleksandra Wolska.

10.2. Dane osobowe Usługobiorców / Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zamówień składanych pocztą elektroniczną na podstawie Sklepu Internetowego, zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy / Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4. Usługobiorca / Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

a) pisemnie na adres:
ul. Galaktyczna 27/1, 80-299 Gdańsk
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@electronixa.pl

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

c) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.